REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PSZCZELARSKAWYSPA.PL

SPIS TREŚCI:

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ

ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.OPINIE O PRODUKTACH

11.NIELEGALNE TREŚCI INTERNETOWE NIEZGODNE Z REGULAMINEM

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep

Internetowy www.pszczelarskawyspa.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pszczelarskawyspa.pl

prowadzony jest przez ALINĘ BYLICKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Pszczelarska Wyspa ALINA BYLICKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego

do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska

10, 83-000 Roszkowo; i adres do doręczeń: PSZCZELARSKA WYSPA ul. Grunwaldzka

135A, 80-264 Gdańsk, NIP 5932174675, REGON 192982310, adres poczty elektronicznej:

pszczelarskawyspa@gmail.com, numer telefonu: 515799788.

1.2.W sklepie internetowym www.pszczelarskawyspa.pl prowadzonym przez ALINĘ

BYLICKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pszczelarska Wyspa ALINA

BYLICKA sprzedawane są produkty pszczelarskie, które są dopuszczone do obrotu na

podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim z dnia 20 maja

2019 r., 78/2019 WNI 22043508.

1.3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku

z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe

przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce

prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera

przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora

w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz

prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie

Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu

Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym

podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub

Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności

(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.5.Sklep Internetowy prowadzi między innymi sprzedaż suplementów diety, które w świetle

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie

stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: kapsułek, drażetek, tabletek,

saszetek z proszkiem, ampułek z płynem czy butelek z kroplomierzem i w innych podobnych

postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o witaminy, składniki

mineralne lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy

diety sprzedawane w Sklepie Internetowym nie mogą i nie stanowią zastępstwa dla produktów

leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

1.6 AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT–rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług

cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługachcyfrowych)(Dz.U. L 277 z

27.10.2022, s. 1–102).

1.7 NIELEGALNE TREŚCI–informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do

działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z

prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest

zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru

tego prawa.

1.8.Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny

w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez

dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy

Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr

16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem

podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,

w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych

przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona

przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia

wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od

Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o

Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

internetowym: www.pszczelarskawyspa.pl.

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ALINA BYLICKA prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą PSZCZELARSKA WYSPA ALINA BYLICKA wpisana do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca

wykonywania działalności: ul. Warszawska 10, 83-000 Roszkowo; i adres do doręczeń:

PSZCZELARSKA WYSPA ul. Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk, NIP 5932174675,

REGON 192982310, adres poczty elektronicznej: pszczelarskawyspa@gmail.com, numer

telefonu: 515799788.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także

osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba

prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi

Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT–rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19października 2022 r. w sprawie

jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o

usługach cyfrowych)(Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).1.1.2.NIELEGALNE

TREŚCI–informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym

sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z

prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego,

które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego

przedmiotu lub charakteru tego prawa

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz

Zamówienia oraz Newsletter.

1.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych

kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu

pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez

kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty

elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę

następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,

numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców

niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru

NIP.

2.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia

Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,

w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

pszczelarskawyspa@gmail.com lub też pisemnie na adres: PSZCZELARSKA

WYSPA ul. Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk.

3.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z

momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka

w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez

Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza

Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu

Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje

możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy

kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez

Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres

poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących

Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy

Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami

niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego

pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za

jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5.Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce

„Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty

elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu

pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie

odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta

Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

6.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania

przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie

stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: pszczelarskawyspa@gmail.com lub też pisemnie na adres:

PSZCZELARSKA WYSPA ul. Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk.

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera;

Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi

Javascript.

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw

autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca

obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę

obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w

pkt. 6. Regulaminu

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie

Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.Umowa Sprzedaży Produktów będących napojami alkoholowymi może być zawarta

wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie

nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). W przypadku wątpliwości

co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami

alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek

Klienta.

3.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych

polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego

przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,

dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości

tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu

Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez

Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

Zamówienia

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z

pkt. 2.1.2 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy

Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu

Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.

Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy

Sprzedaży:

1.Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu

Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu

Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na

stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

5.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą

przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu

Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

6.Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.

Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony,

NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.2.Termin płatności:

1.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych

albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze

przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest

do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej

dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

2.Przesyłka paczkomatowa.

3.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: PSZCZELARSKA WYSPA ul.

Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do

17:00.

5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie

danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku

Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy

Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub

rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez

Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w

terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania

Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości

do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie

może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie

dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu

do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub

rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze

osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla

wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących

Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji

związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta

oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,

poz. 1204 ze zm.).

6.2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej –

zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia

31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do

dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te

określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,

jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany

jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem

poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym

rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która

służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy

Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o

Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w

szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w

szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w

razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej

lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez

Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r.

lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po

tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od

dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.

Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy

względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: Pszczelarska Wyspa ul. Grunwaldzka 135 A 80-264 Gdańsk

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

pszczelarskawyspa@gmail.com

6.4. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:

Pszczelarska Wyspa ul. Grunwaldzka 135 A 80-264 Gdańsk

6.5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i

daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

(2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny

albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie

wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie

rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia,

dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także

zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub

przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez

Sprzedawcę.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt

kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl.

Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie

pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich.

7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie

sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:

http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora

właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez

Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem

infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00,

opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu

unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę

internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących

do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z

internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie

samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów

określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Pszczelarska Wyspa ul. Grunwaldzka 135 A 80-264 Gdańsk;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

pszczelarskawyspa@gmail.com

8.2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi)

w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: Pszczelarska Wyspa ul.

Grunwaldzka 135 A 80-264 Gdańsk.

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu.

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1)

obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym

dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z

Produktów;

8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za

niezawartą.

8.6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,

zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia

innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca

dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył

konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże

się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy

ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze

Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta

dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami

cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub

przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Produktu przed jego upływem.

8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy

ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

8.7. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:

8.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od

umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone

przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej –

dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w

związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą

wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi

cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z

innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy

nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z

innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o

których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści

inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie

korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W

przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze

korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie

konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta

użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu

poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez

przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie

przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany

jest ponieść konsument:

8.8.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami

cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły

sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami

cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie

konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,

który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek

zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się

proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w

umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą

obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do umowy.

8.9.1.

(1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z

elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z

elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z

elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome

z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z

elementami cyfrowymi;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome

(w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za

wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od

umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o

którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;

(14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku

których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu

dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą

konsumenta.

Z komentarzem [P1]: Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, przedsiębiorca powinien

poinformować konsumenta „o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter

rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.” Jeżeli sprzedają Państwo

produkty, których nie da się odesłać zwykłą przesyłką (tzw. produkty gabarytowe) w tym

miejscu należy zamieścić kryteria obliczania kosztów przesyłki zwrotnej przy takich

produktach, albo zamieścić link do cennika na stronie jednego lub więcej przewoźników,

którzy oferują takie przesyłki.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów,

które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe),

konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym

cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.”

Podany przez nas link do cennika przewoźnika jest tylko przykładowy. Równie dobrze może

to być cennik przewoźnika, z którego usług Państwo na co dzień korzystają, wysyłając towary

do klientów.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta

stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do

Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną

z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej

przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są

skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego

konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego

także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku

może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w

stosunku do Sprzedawcy.

9.3.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać

dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta

sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego

oświadczenia.

9.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez

względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego

roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz

kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca

złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do

wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do

Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub

niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w

stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie

zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie

ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu

z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

9.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej

otrzymania.

9.8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą

zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach

oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza

umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może

być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą

zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku

otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu –

jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

10.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w

Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego

Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu

wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez

osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

10.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też

działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa

Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z

prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy

danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje

Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą

zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego

Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące

działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

10.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na

stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na

sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku

Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w

przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt.

Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

10.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu

zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy

zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje

wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

10.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez

innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient

kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii

celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub

dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia

pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie

analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych

opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w

celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i

negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

Kontaktu

11.NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

11.1.Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach

Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do

zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu

Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do

złożenia Zamówienia).Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w

Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę.

W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

11.2.PUNKT KONTAKTOWY- Usługodawca wyznacza adres poczty

pszczelarskawyspa@gmail.com jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy

umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich,

Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w

tym Usługobiorcom)bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą

elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca

wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem

kontaktowym.

11.3.Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach

Cyfrowych:

11.3.1.Na adres poczty pszczelarskawyspa@gmail.com dowolna osoba lub dowolny podmiot

może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany

podmiot uważają za Nielegalne Treść

Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu

Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej

zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy:

(1)wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany

podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści;

(2)jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres

URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje

umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego

rodzaju usługi;

(3)imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z

wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z

przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz

(4)oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu

dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

11.3.3.Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania

faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do

informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością

stwierdzenie–bez szczegółowej analizy prawnej–nielegalnego charakteru danej działalności

lub informacji.

11.3.4.Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które

dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu

podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej

zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji,

których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od

podjętej decyzji.

11.3.5.Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu,

o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których

dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem

należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji

Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w

powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

11.4.Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem

z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

11.4.1.Usługobiorcę obowiązują następujące zasady

w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego:

11.4.1.1.obowiązekkorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy),zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w

sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr

osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

11.4.1.2.obowiązekwprowadzaniatreścizgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób

niewprowadzający w błąd;1

1.4.1.3.zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz

dostarczania Nielegalnych Treści;

11.4.1.4.zakazprzesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za

pośrednictwem Sklepu Internetowego;

11.4.1.5.zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w

tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

11.4.1.6.obowiązek posiadania–w przypadku, gdy jest to konieczne–

wszelkich wymaganych prawi zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu

Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich

wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza

prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do

wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści,

które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

11.4.1.7.obowiązekkorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób

trzecich.

11.4.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych

przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze

i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub

na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia,  identyfikacji usunięcia Nielegalnych Treści

lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub

podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa

krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o

usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

11.4.3.Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na

zautomatyzowanych lub

częściowozautomatyzowanychnarzędziachułatwiającychUsługodawcyidentyfikację

Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich

treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia

dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które

uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany

treści).Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który

dostarczył treści(w razie posiadania jego danych kontaktowych)o swojej decyzji, powodach jej

podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.

11.4.4.Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych

zobowiązany jest działać z należy tą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz

z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich

zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności

z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak

wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

11.5.Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub

innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego

zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazane jw punkcie

6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury

zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub

podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

11.6.Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia

dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na

podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy,

niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera

wystarczające powody ,aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w

odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są

nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie

skarżącego nie uzasadnia podjętego środka ,Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub

zmienia swoją decyzję codo ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub

w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za

konieczne.

11.7.Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do

których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści

niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego

rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa

członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu

do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania

skarg Usługodawcy

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2.Zmiana Regulaminu:

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze

ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże

Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]

Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i

nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W

wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych

opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze

niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób

naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian

Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane

lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,

poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

12.4.Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego

miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie

można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku

konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w

drodze umowy.

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

PSZCZELARSKA WYSPA ALINA BYLICKA

PSZCZELARSKA WYSPA ul. Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk

pszczelarskawyspa.pl

pszczelarskawyspa@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)

umowy dostawy następujących towarów (*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*)/

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data